Algemene Voorwaarden Send To See

1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als in meervoud):

Accounthet gratis lidmaatschap op grond waarvan het Lid toegang krijgt tot de interactieve onderdelen van de Website/App.
Algemene Voorwaardendeze algemene voorwaarden.
Contentalle via de Website/App toegankelijke gegevens en bestanden van Send To See of de Leden zoals bijvoorbeeld berichten, beoordelingen, moderaties, advertenties, illustraties, video- en geluidsfragmenten en foto’s.
Crewde personen in dienst van of als vrijwilliger werkzaam voor Send To See.
Inloggegevensde loginnaam en het wachtwoord die zijn gekoppeld aan het Account.
Lidde natuurlijke persoon die van Send To See een Account heeft ontvangen.
Malwareeen virus of enige andere softwareroutine die is bedoeld of ontworpen om toegang te geven tot, of gebruik toe te staan van, een computersysteem door een onbevoegd persoon, of een computersysteem onbruikbaar te maken, te beschadigen of te wissen of het normale gebruik ervan te verstoren of te verslechteren.
Reviewsde gebruikersbeoordelingen te vinden op de Website/App.
Sanctieeen waarschuwing, (tijdelijke) ontzegging of andere sanctie naar aanleiding van een gedraging van het Lid.
Send To Seede onderneming gevestigd aan de Veemkade 506 te Amsterdam.
Website/Apphet geheel van webpagina’s, software, databanken, services (zoals bijvoorbeeld IRC) en door Send To See geplaatste Content gekoppeld aan de domeinnaam sendtosee.nl en aan de subdomeinen en aanverwante domeinen (zoals bijvoorbeeld sendtosee.it) en mobiele applicatie te vinden in de App Store onder de naam “send to see”.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Accounts, overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Send To See en het Lid en op ieder gebruik van de Website/App door het Lid.

2.2 Send to see mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Het Lid wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op de Website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien het Lid ook na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van de Website/App, wordt hij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

3 Registratie voor een Account

3.1 Het aspirant-Lid kan een Account aanvragen door het registratieformulier in de Website/App volledig in te vullen en te versturen naar Send To See.

3.2 Het Account komt tot stand nadat Send To See een wachtwoord en een verificatiecode heeft toegestuurd naar het door het aspirant-Lid opgegeven telefoonnummer waarmee het aspirant-Lid zijn Account kan activeren.

3.3 Send to see behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of de Account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld indien er sprake is van een Sanctie.

3.4 De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Het Lid staat in voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

3.5 Het Lid zal Send To See onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

3.6 Het is een Lid niet toegestaan meer dan één (1) Account aan te vragen of te beheren. Het is een Lid verder niet toegestaan (opnieuw) een Account aan te vragen of te beheren nadat Send To See de aanvraag van een (aspirant-) Lid voor een Account heeft geweigerd of een Account van het Lid na registratie heeft opgeheven.

4 Gebruiksvoorschriften Website / App en plaatsen Content

4.1 Het Lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website/App en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Send To See mag worden verwacht van een zorgvuldig Lid.

4.2 In het bijzonder zal het Lid:

izich houden aan de “netiquette” regels (te vinden op www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);

iigeen handelingen verrichten of Content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;

iiialle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van de Crew;

ivgeen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Send To See of derden;

vgeen handelingen verrichten of Content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere Leden of bezoekers van de Website/App;

vigeen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere Leden of bezoekers van de Website/App;

viigeen Content van Send To See of andere Leden wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;

viiigeen Malware verspreiden;

ixgeen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de Website/App en Content van Leden gebruiken;

xde beveiliging van Send To See niet ontwijken of verwijderen.

4.3 Het Lid is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn Account op de Website/App worden geplaatst. Send To See adviseert het Lid om geen persoonlijke informatie op de Website/App te plaatsen zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie.

4.4 Het Lid erkent dat Send To See niet verplicht is om actief Content van Leden te beheren, te bewerken, voor plaatsing op de Website/App te controleren of te monitoren. Send To See staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Content van Leden.

4.5 Indien Send To See of de Crew vaststelt dat bepaalde Content van Leden niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan Send To See dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze Content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. Send To See of de Crew mag de inhoud of de vormgeving van de Content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van de Website/App te waarborgen. Send To See en de Crew zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.

4.6 Het Lid mag (ter uitsluitende beoordeling van Send To See) geen Content op de Website plaatsen:

idie (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;

iiwaarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot;

iiidie de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Leden of bezoekers van de Website/App schendt;

ivwaarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;

vwaarin illegale software wordt aangeboden of gevraagd;

viwaarin hardware of consumentenelektronica wordt aangeboden of gevraagd die door middel van of in verband met een strafbaar feit zijn verkregen;

viivoor reclame- of marketingdoeleinden.

4.7 Indien het Lid meent dat een ander Lid of een bezoeker van de Website/App handelt in strijd met dit artikel 4, kan hij Send To See hiervan op de hoogte stellen.

4.8 Indien het Lid naar het oordeel van Send To See geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van het bepaalde in artikel 4.6 sub vii, is het Lid aan Send To See zonder dat een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring vereist is telkens voor elke niet-nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.500,- (vijftienhonderd Euro). Deze boete komt Send To See toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van Send To See, daaronder mede begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.

 

5 Sancties

5.1 De Crew kan een Sanctie opleggen aan het Lid indien hij in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.

5.2 Onverminderd enig andere recht van Send To See op grond van de wet of deze Algemene Voorwaarden, geldt dat indien het Lid in strijd handelt met artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, Send To See gerechtigd is om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling:

adoor het Lid geplaatste Content aan te passen of te verwijderen;

bhet Lid de toegang tot de Website/App te ontzeggen (al dan niet tijdelijk); en

cde Account van het Lid op te heffen.

5.3 Send To See en de Crew zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het Lid in verband met een opgelegde Sanctie.

6 Rechten en verplichtingen van Send To See

6.1 Send To See zal zich inspannen om de Website/App ter beschikking te stellen aan het Lid. Send To See garandeert niet dat de Website te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

6.2 Send To See behoudt zich het recht voor om:

ade Website/App onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;

bonaangekondigd onderdelen van de Website/App aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

6.3 Send To See garandeert niet dat de Website/App vrij is van fouten, gebreken of Malware of dat de Website/App actueel, compleet of accuraat is.

6.4 Send To See is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere Leden. De Content van Leden of andere derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Leden of derden en Send To See is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

6.5 Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op de Website leiden naar door derden beheerde, externe websites. Send To See is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacybeleid van Send To See is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.

7 Licentie en intellectuele eigendom

7.1 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, behoudt het Lid in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem geplaatste Content.

7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Website/App en de door Send To See geplaatste Content berusten uitsluitend bij Send To See of haar licentiegevers.

7.3 Het Lid mag de op de Website/App opgenomen Content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website/App of de Content, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de Website/App is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Send To See en/of het betreffende Lid.

7.4 Door het plaatsen van Content op de Website/App;

averleent het Lid onherroepelijk toestemming aan Send To See om deze Content zonder vergoeding te publiceren, aan te passen en commercieel te exploiteren via de Website/App of andere online of print media;

bverleent het Lid toestemming aan andere Leden en bezoekers van de Website/App om deze Content te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;

cgeeft het Lid toestemming aan Send To See voor de openbaarmaking van zijn portret, voorzover dit voorkomt in deze Content; en

ddoet het Lid, voorzover wettelijk mogelijk, afstand van de op de Content rustende persoonlijkheidsrechten.

7.5 Het Lid garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen. Het Lid vrijwaart Send To See, de Crew en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door het Lid geplaatste Content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

8 Privacy

8.1 Send To See verwerkt de persoonsgegevens van het Lid die nodig zijn voor het in stand houden van de Website/App en het verlenen van diensten aan het Lid. Send To See heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in haar privacybeleid-document. Het Lid geeft door registratie toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid.

8.2 Het Lid staat er voor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. In het bijzonder staat het Lid er voor in dat hij de benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen om persoonsgegevens van derden op de Website/App te publiceren.

8.3 Behoudens voorzover expliciet toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, mag het Lid geen persoonsgegevens van andere Leden verwerken of anderszins gebruiken. Het is het Lid in het bijzonder niet toegestaan om deze persoonsgegevens van derden (i) te gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie en (ii) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen.

9 Opheffen Account

9.1 Het Lid kan zijn Account laten opheffen indien hij niet langer van de Website gebruik wenst te maken. Het Lid dient dit per e-mail aan Send To See kenbaar te maken onder opgave van zijn Inloggegevens.

9.2 Door het Lid geplaatste Content kan bij de opheffing van het Account niet worden verwijderd. Send To See zal de aan het Account gekoppelde persoonsgegevens anonimiseren zodat de Content niet langer naar het Lid herleidbaar zijn.

9.3 Send To See heeft het recht het Account van het Lid op te heffen indien het Lid gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn Inloggegevens.

9.4 Send To See en de Crew zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het Lid in verband met het opheffen van een Account op welke reden dan ook.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Send To See en de Crew zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van het Lid of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) de Website/App, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de Content of als gevolg van Malware, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Send To See.

10.2 Het Lid dat handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Send To See voortvloeiende schade.

10.3 Het Lid vrijwaart Send To See, de Crew en de overige voor haar werkzame derden tegen alle aanspraken van derden terzake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door het Lid van de Website/App, dan wel door het niet nakomen van het Lid van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden.

11 Overmacht

11.1 Send To See is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Send To See ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

11.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft het Lid het recht om zijn Account te beëindigen zonder dat Send To See tot restitutie van enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

12 Varia

12.1 Het Lid is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit zijn Account en deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Send To See aan een derde over te dragen. Send To See mag rechten en verplichtingen uit het Account en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan derden en zal Het Lid daarvan op de hoogte stellen.

12.2 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.

12.3 De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met het Account of deze Algemene Voorwaarden.

12.4 Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Send To See en het Lid, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 7 januari 2020.